Ranking Wystawowy 2023

 

Zwycięzcy oddziałowego rankingu wystawowego za rok 2023

 

ZWYCIĘZCA RANKINGU

Chart Polski

WAŁAGIN WITOSZ Ksenas

 

pkt 2645

właściciel Beata Radzik

 

WICEZWYCIĘZCA RANKINGU

Bullmastiff

HARRY POTTER Angel`s Phoenix

pkt 2230

właściciel Dariusz Skorek

 

Zobacz pełne wyniki wyniki Oddziałowego Rankingu Wystawowego za 2023

 


 

Ranking Wystawowy 2023

 

Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 16.01.2024 podjął decyzję o otworzeniu zgłoszeń do Oddziałowego Rankingu Wystawowego 2023.
Wysyłanie zgłoszeń możliwe do 06.02.2023.

Zgłoszenie psa do rankingu następuje poprzez złożenie w biurze Oddziału w formie papierowej wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia wystawowe do dnia wyznaczonego w danym roku przez Zarząd Oddziału.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.


Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej, a także z dokumentacją punktacyjną.

 

 

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 
ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 
ODDZIAŁ W RADOMIU
( wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków z dnia 04.07.2021r. i Komisji Rankingowej 2022)

Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Radomiu Związku Kynologicznego w Polsce, Realizacją przedsięwzięcia kieruje Prezes Oddziału. Na jego wniosek Zarząd Oddziału uchwałą powołuje Komisję Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu
za dany rok kalendarzowy w poszczególnych kategoriach.
Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez osiągane wyniki wystawowe promują swoje psy i Oddział w Radomiu.
Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Radomiu, których właściciele mają opłaconą składkę członkowską i nie zalegają z opłatami za poprzedni sezon wystawowy
Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
Zgłoszenie psa do rankingu następuje poprzez złożenie w biurze Oddziału w formie papierowej wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia wystawowe do dnia wyznaczonego w danym roku przez Zarząd Oddziału.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Do formularza zgłoszeniowego należy wpisać wyniki z minimum trzech i maksymalnie dziesięciu wystaw. Wybór wystaw z danego sezonu należy do zgłaszającego.
Jeden pies może być zgłoszony tylko do jednej z niżej wymienionych konkurencji.
Osiągnięcia wystawowe potwierdza się na podstawie kart ocen z wystaw, których kopie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Lokaty uzyskane na konkurencjach finałowych można potwierdzić wpisem w karcie ocen lub zdjęciami z podium danej wystawy.
Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (championaty krajów FCI, Interchampionat, oraz championaty partnerów FCI – American Kennel Club, Canadian Kennel Club oraz The Kennel Club UK - przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i potwierdzony stosownym certyfikatem.
Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:


- Szczenię (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),
- Junior Roku,
- Weteran Roku,
- Pies Roku,
- Pies Użytkowy Roku
Dany pies może być zgłoszony tylko do jednej z wyżej wymienionych kategorii. O wyborze kategorii decyduje właściciel.
Ranking wyłoni również „Hodowlę Roku Oddziału Radom” – do jej wyłonienia brane będą pod uwagę punkty zgłoszonych maksymalnie 3 psów z tym samym przydomkiem hodowlanym, podzielone przez ich ilość.
Najwyżej punktowane psy otrzymają tytuł:
I miejsce - „Zwycięzca Rankingu” w roku …………………….
II miejsce - „Wicezwycięzca Rankingu” w roku………………
Psy które uzyskają miejsca od I do IV otrzymają dyplomy i puchary. W miarę posiadanych możliwości, Zarząd Oddziału może również ufundować nagrody i upominki dla zwycięzców rankingu i pozostałych psów biorących w nim udział.
Po zakończeniu pracy Komisja Rankingowa, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, prześle do uczestników informację o ilości uzyskanych punktów w celu zgłoszenia w terminie nieprzekraczalnym 7 dni, ewentualnych zastrzeżeń do uzyskanej punktacji lub uzupełnienia brakującej dokumentacji .
Po tym terminie i ewentualnej weryfikacji punktacji, potwierdzone wyniki rankingu zostaną przekazane przez Komisję Rankingową w formie sporządzonego protokołu do Zarządu Oddziału oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Radomiu i wyeksponowane w siedzibie Oddziału na tablicy informacyjnej.

 

Wprowadzone zmiany do Regulaminu Rankingu Wystawowego za rok 2021:
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Radom w dniu 04.07.2021r. wniosek oraz dokumentacja wystawowa może zostać przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową jedynie w formie papierowej. Przesłane wnioski i dokumentacja w formie elektronicznej nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Rankingu, każdy jego uczestnik otrzyma od Komisji informację o ilości uzyskanych punktów dla danego psa. Uczestnik rankingu może zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni zastrzeżenia do punktacji. Po tym terminie i ewentualnej korekcie punktacji, Komisja ogłasza ostateczne wyniki Rankingu.
W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia uzyskane w danym roku kalendarzowym.
Wprowadzone zmiany do Regulaminu Rankingu wystawowego za rok 2022:
Na wniosek Komisji Rankingowej oceniającej zgłoszenia i punktację za rok 2022r., wprowadzono zmiany, które uchwałą zatwierdził Zarząd Oddziału.
Zmiany dotyczą punktacji za wystawy krajowe oraz uwzględniają punkty za zdobycie tytułów: Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Młodzieżowy Champion innego kraju, Zwycięzca innego kraju

Uwaga!
1. Do rankingu mogą być zgłaszane psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej i championów z ocenami wyłącznie doskonałymi. Natomiast klasy: młodsze szczenięta i szczenięta z ocenami wybitnie obiecujący.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie kart ocen wystawowych oraz potwierdzenie lokat w konkurencjach finałowych.
3. Zgłoszenia psów/suk bez dołączonych kopii karty oceny nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów dla danego psa/suki
4. Ranking jest organizowany na zasadzie całkowitej dobrowolności.
5. Zgłoszenie do rankingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

pdf icon Pełny tekst Regulaminu Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania
pdf icon Punktacja Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania
pdf icon Zgłoszenie do Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania

 

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
Josh Billings

O NAS

Od 34 lat radomski oddział Związku Kynologicznego w Polsce działając prężnie wspiera hodowców i sympatyków psów rasowych w regionie.

Śledź nasz oddział w social mediach

Szybki kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Kilińskiego 15/17 26-600 Radom

wtorki i czwartki
17.00 - 20.00
tel.+48 363 16 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.